ลำดับ เป้าประสงค์
3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ำกว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคน ภายในปี 2573
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด Result การดำเนินงาน Template
UN Thai ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.
3.1.1 อัตราส่วนการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน 37 (2017) 22.5 (2562) 3.1.1_2563_1.pdf Metadata-03-01-01.pdf
3.1.2 สัดส่วนของการคลอดบุตรที่ได้รับการดูแลโดยบุคคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความชำนาญ 99.1 (2016) 99.1 (2559) Metadata-03-01-02.pdf
3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่ำถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลงให้ต่ำถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด Result การดำเนินงาน Template
UN Thai ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.
3.2.1 อัตราการตายของทารกอายุต่ำกว่า 5 ปี (อัตราการตายต่อการเกิด 1,000 คน) 7.7 (2019) 7.9 (2562) Metadata-03-02-01.pdf
3.2.2 อัตราตายของทารกแรกเกิด (การตายต่อการเกิด 1,000 คน) 5.3 (2019) 3.1 (2562) Metadata-03-02-02.pdf
3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ำ และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2573
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด Result การดำเนินงาน Template
UN Thai ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.
3.3.1 จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ต่อประชากรที่ไม่มีการติดเชื้อ 1,000 คน (จำแนกตาม เพศ อายุ และประชากรหลัก) 0.09 (2018) () Metadata-03-03-01.pdf
3.3.2 อัตราการเกิดโรควัณโรคต่อประชากร 1,000 คน 153 (2018) () Metadata-03-03-02.pdf
3.3.3 อัตราการเกิดโรคมาลาเรียต่อประชากร 1,000 คน ต่อปี 0.36 (2018) () Metadata-03-03-03.pdf
3.3.4 อัตราการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบบี ต่อประชากร 100,000 คน 0.2 (2015) () Metadata-03-03-04.pdf
3.3.5 จำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการป้องกันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย 55073 (2018) () Metadata-03-03-05.pdf
3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด Result การดำเนินงาน Template
UN Thai ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.
3.4.1 อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคระบบทางเดินหายใจ () () Metadata-03-04-01.pdf
3.4.1.1 อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 124722 (2016) 74455 (2562) Metadata-03-04-01.pdf
3.4.1.2 อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง 94760 (2016) 81916 (2562) Metadata-03-04-01.pdf
3.4.1.3 อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน 23929 (2016) 16589 (2562) Metadata-03-04-01.pdf
3.4.1.4 อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ 30746 (2016) 12865 (2562) Metadata-03-04-01.pdf
3.4.2 อัตราการฆ่าตัวตาย 14.4 (2016) 6.64 (2562) Metadata-03-04-02.pdf
3.5 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด Result การดำเนินงาน Template
UN Thai ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.
3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา (การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวชและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการการติดตามผลการรักษา) สำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติด 5.4 (2016) () Metadata-03-05-01.pdf
3.5.2 การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย นิยามตามบริบทของประเทศ คิดเป็นปริมาณแอลกอฮอล์ต่อผู้บริโภค (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ในจำนวนลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ภายในปีปฏิทิน 8.30 (2018) () Metadata-03-05-02.pdf
3.6 ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด Result การดำเนินงาน Template
UN Thai ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.
3.6.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 32.7 (2016) 30.36 (2562) Metadata-03-06-01.pdf
3.7 สร้างหลักประกันถ้วนหน้าในการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัวครอบครัวและข้อมูล ข่าวสารและความรู้และการบูรณาการอนามัยเจริญพันธุ์ไว้ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด Result การดำเนินงาน Template
UN Thai ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.
3.7.1 สัดส่วนของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ (15-49 ปี) ซึ่งต้องการวางแผนครอบครัวมีความรู้สึกพึงพอใจกับการใช้วิธีสมัยใหม่ 89.2 (2016) 88 (2562) Metadata-03-07-01.pdf
3.7.2 อัตราการคลอดบุตรในหญิงวัยรุ่นอายุ (10-14 ปี, 15-19 ปี) ต่อผู้หญิงกลุ่มอายุดังกล่าว1,000 คน
3.7.2.1 อัตราการคลอดบุตรในหญิงวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี () 1.1 (2562) Metadata-03-07-02.pdf
3.7.2.2 อัตราการคลอดบุตรในหญิงวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี 37.8 (2017) 31.3 (2562) Metadata-03-07-02.pdf
3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด Result การดำเนินงาน Template
UN Thai ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.
3.8.1 ความครอบคลุมของบริการด้านสุขภาพที่จำเป็น (นิยามความครอบคลุมของบริการที่จำเป็นเฉลี่ยโดยยึดการติดตามการรักษา ซึ่งประกอบด้วย ภาวะการเจริญพันธุ์ มารดา เด็กเกิดใหม่และสุขภาพเด็ก โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และความสามารถในการเข้าถึงบริการระหว่างคนทั่วไปและผู้ด้อยโอก 80 (2017) 99.92 (2562) Metadata-03-08-01.pdf
3.8.2 สัดส่วนของประชากรที่มีค่าใช้จ่ายของครัวเรือนส่วนใหญ่ไปในเรื่องของสุขภาพเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายหรือรายได้ทั้งสิ้นของครัวเรือน 0.41 (2017) () Metadata-03-08-02.pdf
3.9 ลดจำนวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ น้ำ และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด Result การดำเนินงาน Template
UN Thai ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.
3.9.1 อัตราการตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในบ้านเรือนและในบรรยากาศ 61 (2016) () Metadata-03-09-01.pdf
3.9.2 อัตราการตายที่เกิดจากน้ำ สุขาภิบาลที่ไม่ปลอดภัย และไม่มีสุขลักษณะ (เปิดรับปัญหาน้ำ,สุขาภิบาลและสุขลักษณะที่ไม่ปลอดภัยสำหรับทุกคน) 3.5 (2016) () Metadata-03-09-02.pdf
3.9.3 อัตราการตายที่เกิดจากการได้รับสารพิษโดยไม่ตั้งใจ 0.4 (2016) () Metadata-03-09-03.pdf
3.a เพิ่มความเข้มแข็งการดำเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด Result การดำเนินงาน Template
UN Thai ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.
3.a.1 ความชุกของผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันในกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่มีการปรับมาตรฐานอายุ 22.8 (2018) 19.1 (2560) Metadata-03-0a-01.pdf
3.b สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกำลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ่งเน้น
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด Result การดำเนินงาน Template
UN Thai ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.
3.b.1 สัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการครอบคลุมด้วยวัคซีนทั้งหมด ที่รวมไว้ในโครงการของประเทศ 87 (2018) () Metadata-03-0b-01.pdf
3.b.1.1 DTP containing vaccine (3r dose)
3.b.1.2 Measles containing vaccine (2nd dose)
3.b.1.3 Pneumococcal conjugate vaccine (last dose in the schedule)
3.b.1.4 HPV vaccine (last dose in the schedule)
3.b.2 ยอดรวมสุทธิความช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่เป็นทางการที่ให้แก่งานวิจัยทางการแพทย์และสาขาต่างๆด้านสุขภาพพื้นฐาน 19.64 (2018) () Metadata-03-0B-02.pdf
3.b.3 สัดส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพที่มีชุดหลักของความจำเป็นทางการแพทย์ที่สำคัญและสามารถหาได้บนพื้นฐานของความยั่งยืน () () Metadata-03-0B-03.pdf
3.c เพิ่มการใช้เงินที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และการเก็บรักษากำลังคนด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด Result การดำเนินงาน Template
UN Thai ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.
3.c.1 ความหนาแน่นและการกระจายตัวของบุคลากรด้านสาธารณสุข () () Metadata-03-0C-01.pdf
3.c.1.1 แพทย์ 8.05 (2018) 5.97 (2562)
3.c.1.2 พยาบาล 27.59 (2018) 26.42 (2562)
3.c.1.3 ทันตแพทย์ 2.38 (2019) 1.23 (2562)
3.c.1.4 เภสัชกร 5.53 (2018) 2.29 (2562)
3.d เสริมขีดความสามารถสำหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด Result การดำเนินงาน Template
UN Thai ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.
3.d.1 ประสิทธิภาพของกฎระเบียบด้านสุขภาพระหว่างประเทศ และความพร้อมฉุกเฉินด้านสุขภาพ
3.d.2 การติดเชื้อในกระแสเลือดเนื่องจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ