02/05/2018

ทีมสนับสนุน

นางธนินี ทวีวิกยการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพ
นางสาวดารณี ทั้งไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปิยวัฒน์ เล็กเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.รุ่งนภา ศรีพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.นรินรัตน์ นวนรื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.เบญญาภา เม่นเกาะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน