02/05/2018

ทีมสนับสนุบ

นางธนินี ทวีวิกยการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพ
นางสาวดารณี ทั้งไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปิยวัฒน์ เล็กเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน