07/01/2020

แบบฟอร์มการสมัคร

หลักเกณฑ์ แนวทาง การพิจารณา คัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ารับการอบรม

  1. หลักสูตรด้านบริหารให้พิจารณาตามเกณฑ์คุณสมบัติการรับสมัครที่กาหนด ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ ทั้งนี้หลักสูตรการบริหารในระดับเดียวกันแต่ต่างสถาบัน ให้เว้นระยะการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปี โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม
  2. หลักสูตรที่สอดคล้องกับภาระงานหรือตาแหน่งในปัจจุบัน ให้อบรมไม่เกินปีละ 2 หลักสูตร ให้พิจารณาตามเกณฑ์คุณสมบัติการรับสมัครที่กาหนด ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ
  3. หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนามาใช้พัฒนางาน /สร้างผลงาน ให้องค์กร ไม่เกินปีละ 1 หลักสูตร
  4. ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ไปอบรมแล้วไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข จะต้องพิจารณาคุณสมบัติ เป็นกรณีพิเศษ ในการสมัครอบรมหลักสูตร ต่อไป

หมายเหตุ
หลักเกณฑ์นี้ไม่รวมกรณีที่เป็นเงื่อนไขการปฏิบัติราชการ เช่น การอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรสาหรับข้าราชการการเตรียมตัวก่อนเกษียณ เป็นต้น รวมทั้งหลักสูตรด้านปัญญาและสันติสุข เพื่อเพิ่มด้านจริยธรรม คุณธรรม เช่น การปฏิบัติธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา

แบบฟอร์มการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

กรณีปกติ

กรณีพิเศษ