โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

TRAINING ROAD MAP (TRM)


วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 และ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561

Slideโดยไฟล์นำเสนอ
แนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐยุคใหม่
(Human Resource 4.0 for the Public Sector)
ดร.สุรพงษ์ มาลี
TRM WORKSHOPคุณสุทัศน์  นำพูลสุขสันติ์
การจัดทำสมรรถนะในงานและเส้นทางการพัฒนา
(Functional Competency& Training Road Map)
 
แบบฟอร์ม ไฟล์นำเสนอ
การกำหนด Knowledge and Skill
การกำหนดคำจำกัดความและระดับของสมรรถนะ
(Competency profile)
Job Competency Mapping
ประเมิน TRM
26 พ.ย. 6127 พ.ย. 6128 พ.ย. 61