30/08/2018

HPT4

ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

"หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ" Health Policy and Strategy Training Program (HPT)

รุ่นที่ 4 ปี 2562

 • เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะในการจัดการทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในบริบทสาธารณสุขของประเทศไทย
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์และกำหนดยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
 • พัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้รวม 170 ชั่วโมง
 • หน่วยการเรียนรู้ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (Policy and Strategy) จำนวน 80 ชั่วโมง
 • หน่วยการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) จำนวน 48 ชั่วโมง
 • หน่วยการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ (Administration) จำนวน 35 ชั่วโมง

ชั่วโมงอื่นๆ 7 ชั่วโมง

 • เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในบริบทสาธารณสุข
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์และกำหนดยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ (Policy and Strategy)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership) และทำงาน อย่างเป็นมืออาชีพ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ (Administration) เพื่อรองรับบริบทการบริหารจัดการที่เปลี่ยนเแปลงไป