15/08/2018

Conference

"การประชุมวิชาการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ"

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
No.Titleอ.ที่ปรึกษาReportslide
1.ปัญหามารดาเสียชีวิตจากการคลอดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
อ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
อ.บุญชัย สุขสมบรูณ์
2.การลงทุนในระบบบริการปฐมภูมิ: การแพทย์ปฐมภูมิ
โดย นพ.ธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร
อ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
อ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาล
3.การศึกษารูปแบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองที่เหมาะสม
โดย พญ.ณภัทร  สิทธิศักดิ์
อ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
อ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ
4.การพัฒนารูปแบบระบบบริการทันตกรรมที่พึงประสงค์
ในคลินิกหมอครอบครัวของประเทศไทย
โดย พญ.ลักขณา  กิตติวโรดม
อ.บุญชัย สมบูรณ์สุข
อ.สุรเชษฐ์ สถิตย์นิรามัย
5.การดำเนินงานคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดสกลนคร
โดย นพ.มานพ  ฉลาดธัญญกิจ
อ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ
6.นโนบายบูรณาการด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของประเทศไทย
(Integrated Program of Long Term Care for The Elderly in Thailand)
โดย น.ส.งามเนตร เอี่ยมนาคะ
อ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ
7.การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ รพ.สต.
โดย นพ.พิทักษ์พงศ์  พายุหะ
อ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
8.การป้องกันและควบคุมโรควัณโรคของประเทศไทย
โดย พญ.กมลทิพย์ ประสพสุข
อ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ
Gp.Titleอ.ที่ปรึกษาReportSlide
1.แผนปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปสาธารณสุข เรื่อง เขตสุขภาพนพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
2.แผนปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปสาธารณสุข เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพนพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ
3.แผนปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปสาธารณสุข เรื่อง ระบบปฐมภูมินพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ
4.แผนปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปสาธารณสุข เรื่อง คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข
5.แผนปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปสาธารณสุข เรื่อง กองทุนเขตสุขภาพ (3 กองทุน)นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
6.แผนปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปสาธารณสุข เรื่อง การปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital  Transformation)ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี