ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ลงประกาศ
วันที่อบรม
โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนามาตรการและนโยบายด้านโรคไม่ติดต่อNCDs รุ่นที่5(คร.) 12 พ.ค. 6419 พ.ค. - 6 ส.ค. 64
โครงการMeet the Expert (ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย) 12 พ.ค. 6416 และ 18 มิ.ย.64
หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ IMNES (วิทยาลัยการทัพบก) 12 พ.ค. 64ต.ค. 64 - ก.พ. 65
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดซื้อ(e-GP)รุ่นที่2(มสว.) 12 พ.ค. 6426 - 27 มิ.ย. 64
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดซื้อ(e-GP)รุ่นที่1(มสว.) 12 พ.ค. 6431 ก.ค. - 1 ส.ค. 64
โครงการเสริมศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (สำนักงานกพ.) 12 พ.ค. 645 - 9 ก.ค. 64
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลขอผู้บริหารระดับกลางระดับกลาง รุ่นที่ 23 (พระปกเกล้า) 12 พ.ค. 64ส.ค. 64 - ม.ค. 65
Thammasat Internship Supervisor Requert 12 พ.ค. 647 ก.ค. - 1 ส.ค. 64
ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่บุคลากรด้านสุขภาพ (สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 28 เม.ย. 64ส.ค. 64
หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 (วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข) 28 เม.ย. 64ก.พ. - พ.ค. 65
ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรการบริหารการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 8 28 เม.ย. 64
การฝึกอบรมการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) 28 เม.ย. 64
สัมมานาการจัดการความเสี่ยงในการจัดสื่อจัดจ้างและบริหารสัญญา 28 เม.ย. 64
หลักสูตรข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ รุ่นที่1-รุ่นที่4 28 เม.ย. 64
หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สำนักงาน ก.พ.) 28 เม.ย. 64
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท) รุ่นที่ 13 - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 28 เม.ย. 64
อบรม Basic Training Course on Foresight ออนไลน์ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ) 28 เม.ย. 64
ประชุมเชิงเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ (ก.พ.) 28 เม.ย. 64
ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2564 (สมาคมนักประชากรไทย) 28 เม.ย. 64
หลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่รุ่นที่57 เม.ย. 64
อบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World7 เม.ย. 64
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 11 7 เม.ย. 64
อบรมหลักสูตรระยสั้น (ม.มหิดล)7 เม.ย. 64
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ 7 เม.ย. 64
หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง(นงก.)รุ่นที่37 เม.ย. 64
หลักสูตร ข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯรุ่นที่1-3 7 เม.ย. 64
หลักสูตรเทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่1-4 7 เม.ย. 64
หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุสู่การบันทึกบัญชีภาครัฐรุ่น1-3 7 เม.ย. 64
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลกรภาครัฐรุ่นที่่1-6 7 เม.ย. 64
โครงการพันา ยกระดับและจัดทำข้อสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES (กระทรวงการต่างประเทศ)7 เม.ย. 64
อบรม Logistics Strategy in a Digtal World (มูลนิธิ สวค.และ Sasin) 7 เม.ย. 64
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่นที่64 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 7 เม.ย. 64
หลักสูตรการสาธิตเทคนิคการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) ม.ศิลปากร 7 เม.ย. 64
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 7 เม.ย. 64
อบรมมาตรฐานเพื่อการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ภายใต้แผนผนึกกำลัง 7 เม.ย. 64
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 4 หลักสูตร (สมาคมส่งเสริมการวิจัย) 24 มี.ค. 64
การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 1 (ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์) 24 มี.ค. 64
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข (ส.บริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย) 24 มี.ค. 64
Virtual Training on Health (กองการต่างประเทศ)19 มี.ค. 64
การกำหนดตำแหน่งนวก.ระดับเชี่ยวชาญ 19 มี.ค. 64
อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข19 มี.ค. 64
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง นบส.คค รุ่นที่3 (กระทรวงคมนาคม) 19 มี.ค. 64
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นการศึกษาปริญญาโทด้านสาธารณสุข(สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 19 มี.ค. 64
หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT (ม.สวนดุสิต) 19 มี.ค. 64
หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง วบส.รุ่นที่7 (NIDA) 19 มี.ค. 64
สัมนาวิชาการออนไลน์เจาะประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มูลนิธิ สวค.) 19 มี.ค. 64
ย้ายสถานที่จัดอบรมโครงการอบรมประจำปี 2564 (ม.ธรรมศาสตร์) 19 มี.ค. 64
ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อวิจัย หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 19 มี.ค. 64
หลักสูตรพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข 2564 (วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข) 25 ก.พ. 64
หลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก (กองการต่างประเทศ) 25 ก.พ. 64
โคงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ 64 ออนไลน์ Zoom19 ก.พ. 64
อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (สภาการสาธารณสุขชุมชน)19 ก.พ. 64
หลักสูตรพัฒนาดุลยภาพของผู้เกษียณอายุ 19 ก.พ. 64
ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา(ODA) ปี2563 19 ก.พ. 64
หลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล 8 หลักสูตร (สนง.สถิติแห่งชาติ)19 ก.พ. 64
หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง นงส.รุ่นที่8 (สำนักงบประมาณ) 19 ก.พ. 64
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงปธส.8(ม.จุฬาลงกรณ์) 19 ก.พ. 64
เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุฯ (ม.ศิลปากร) 11 ก.พ. 64
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินฯ (ม.ศิลปากร) 11 ก.พ. 64
อบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุในการปฏิบัติงานระบบe-GP(ม.ศิลปากร)11 ก.พ. 64
อบรมการบริหารพัสดุภาครัฐรุ่นที1-3 (ม.ศิลปากร) 11 ก.พ. 64
จัดอบรมสัมนาออนไลน์(Webinars) International Public Health(ก.ต่างประเทศ-รัฐบาลอินเดีย) 11 ก.พ. 64
โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้ชีพการสาธารณสุขชุมชนปี 64 (สภาการสาธารณสุขชุมชน) 11 ก.พ. 64
จัดอบรมโปรแกรม Public Training ประจำปี 2564 (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ) 11 ก.พ. 64
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ก.พ.)11 ก.พ. 64
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ก.พ.ร.) 11 ก.พ. 64
อบรมโครงการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเอเปค 64 (กระทรวงการต่างประเทศ) 11 ก.พ. 64
หลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 12 (IRDP) 11 ก.พ. 64
หลักสูตร Regional virtual trainings and MDSR (กระทรวงสาธารณสุข)11 ก.พ. 64
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงฯ นบส.1 รุ่น 93-94 (สนง. ก.พ.) 5 ก.พ. 64
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี5 ก.พ. 64
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5 ก.พ. 64
จัดอบรมโปรแกรม Public Training ประจำปี 2564 5 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้ชีพการสาธารณสุขชุมชนปี 64 5 ก.พ. 64
รับสมัครรับทุนกพ.ไปอบรมต่างประเทศ ปี63 ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล DIBI 5 ก.พ. 64
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่26 5 ก.พ. 64
การจัดสมนาทางวิชาการ เรื่องเทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง5 ก.พ. 64
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ) รุ่นที่ 4 (ก.เกษตรและสหกรณ์) 25 ม.ค. 64
Fellowship progrogram on NCDs Interventions รุ่นที่ 5 (กรมคร. กองโรคไม่ติดต่อ)25 ม.ค. 64
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น NIDA MAX (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 25 ม.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญฯ(ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ) สำนักงานก.พ. 25 ม.ค. 64
อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงฯรุ่นที่2 25 ม.ค. 64
ผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ ToPCATS (วิทยาลัยหอการค้าไทย) 12 ม.ค. 64
การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ บรอ. รุ่นที่ 8 (สนง.ตำรวจแห่งชาติ) 12 ม.ค. 64
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯสุขภาพดี ชีวีสดใส(สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย) 12 ม.ค. 64
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาที่ขาดแคลนประจำปี 2563 12 ม.ค. 64
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจฯ(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 12 ม.ค. 64