07/11/2019

หลักสูตรอบรมอื่นๆ

เรื่องประชาสัมพันธ์
วันที่ update
อบรมกลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยกรมบัญชีกลาง 29 พ.ย. 62
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง THINK Big โดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ 29 พ.ย. 62
การฝึกอบรมด้าน ICT ภายใต้โครงการ Korea ICT Volunteers (KIV)โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 22 พ.ย. 62
โครงการบริการวิชาการด้านฝึกอบรมคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี2562โดยม.เกษตรศาสตร์ 22 พ.ย. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4 หลักสูตร เกี่ยวกับงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง โดยสนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร22 พ.ย. 62
โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลททั่วไป รุ่นที่ 76 โดยศูนย์ภาษา ม.เกษตรศาสตร์22 พ.ย. 62
สัมมนาASAT Forum ครั้งที่1เรื่องสหรัฐตัด GSP สงครามการค้าลามถึงไทย โดยคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์22 พ.ย. 62
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 3615 พ.ย. 62
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม11 พ.ย. 62
ปฏิทินการสอนภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2563 11 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษอังกฟษสำหรับบุคลากรของรัฐ 11 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 11 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์ประเด็นข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์ 11 พ.ย. 62
ขอเชิญส่งบุคคลากรร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKR เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุยธ์แบบ10X 11 พ.ย. 62
ขอเชิญอบรมเข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร 11 พ.ย. 62
โครงการอบรมเรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 29 ต.ค. 62
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมืองรุ่น 529 ต.ค. 62
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 3 หลักสูตร -ปชส.25 ต.ค. 62
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน-ปชส.25 ต.ค. 62
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่น7-ปชส.
25 ต.ค. 62
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 9-ปชส.25 ต.ค. 62
เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาฝึกอบรม ณ Samu des-Haut de-Seine-ปชส. 25 ต.ค. 62
อบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 18-
อบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (GEEKS) รุ่นที่ 2 -
โครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่น 1 ปี 2562-
การคัดลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562-
ทุน Hubert H.Humphrey Fellowship Program-
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Creative Workshop" รุ่นที่ 1-
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ประจำปี 2562 -
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ -
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร 7 วัน-
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ-
ขอความร่วมมือคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย-
หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา-
ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและต่างประเทศ-
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน"-
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) -
โครงการร่วมผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic)-
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "IDS+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard: IS)"-
โครงการบริการวิชาการ-
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ-
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 'เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร'-
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 5 หลักสูตร-
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)"-
รับสมัครผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 20-
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 13-
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร Mini Entrepreneur รุ่นที่ 3-
;">ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม 2562-
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)"-
ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร HPT4-
ขอเชิญร่วมงานสัมนา Thailand KM Network Forum 2019 (เครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย)-
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 5-
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advance Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ 15 ปีงบประมาณ 2562-
ขอเชิญเข้ารับการอบรม"หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์4.0"-
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2562-
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Selection and Assessment in Organizations"-
ขอเชิญส่งบุคลากรภาครัฐและเอกชน เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2562-
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2561-
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 6"-
ับสมัครสอบคัดเลือก "หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ" Health Policy and Strategy Training Program (HPT) รุ่นที่ 4-
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7-
การสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562-
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)-
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)" -
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ethical issues of Health Science -
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์"-
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561-
รัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่างๆในปี 2560 - 2561 จำนวน 72 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย-
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakran Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับตวามรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดืออนมกราคม - ธันวาคม 2561-
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ-
โครงการพัฒนาทักษะและอาชีพ ปี 3-
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ-
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ-
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 22-
การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ และการเกษีนณหนังสืออย่างอาชีพ รุ่นที่ 3-