ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ลงประกาศ
ผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ ToPCATS (วิทยาลัยหอการค้าไทย) 12 ม.ค. 64
การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ บรอ. รุ่นที่ 8 (สนง.ตำรวจแห่งชาติ) 12 ม.ค. 64
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯสุขภาพดี ชีวีสดใส(สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย) 12 ม.ค. 64
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาที่ขาดแคลนประจำปี 2563 12 ม.ค. 64
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจฯ(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 12 ม.ค. 64
อบรมหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ฯ (รุ่นที่3) 25 ธ.ค. 63
อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส) รุ่น 36 และ 37 (กระทรวงมหาดไทย) 25 ธ.ค. 63
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี2564 25 ธ.ค. 63
โครงการ Trainer Bank 25 ธ.ค. 63
การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศีกษาธิการ (นบส.ศธ)รุ่นที่ 11 25 ธ.ค. 63
การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณฯรุ่นที่1-5( มหาวิทยาลัยศิลปากร) 18 ธ.ค. 63
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี2564(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 11 ธ.ค. 63
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Synergy for Management รุ่นที่ 7(วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข) 11 ธ.ค. 63
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการค้าและการพานิชย์ฯ(วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข) 11 ธ.ค. 63
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 48 (สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 226) 11 ธ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการตอบแบบสอบถามโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ(บค.) 11 ธ.ค. 63
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง(บงส.) พศ.2564 รุ่นที่ 84 ธ.ค. 63
ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ (สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น) 4 ธ.ค. 63
การสนับสนุนทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัย 4 ธ.ค. 63
การฝึกอบรมนักบริหารมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4 ธ.ค. 63
การทดสอบภาษาอังกฤษ (เทวะวงศ์วโรปการ) 27 พ.ย. 63
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 (สำนักงาน ก.พ.ร.) 27 พ.ย. 63
ฝึกอบรมออนไลน์ WHO 27 พ.ย. 63
การพัฒนา EQ และบุคลิกภาพของผู้นำ (สมาคมข้าราชการอวุโสแห่งประเทศไทย) 20 พ.ย. 63
อบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ ร่นที่ 8 (มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ) 20 พ.ย. 63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ (ม.สวนดุสิต) 20 พ.ย. 63
การฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประจำปี 2564 20 พ.ย. 63
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง(ผู้นำเมือง รุ่นที่6) 20 พ.ย. 63
การอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงรุ่นที่ 121 ประจำปี 2564(สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 6 พ.ย. 63
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาวิาการผ่านระบบออนไลน์(องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย)6 พ.ย. 63
อบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (คณะกรรมการการกฤษฎีกา) 6 พ.ย. 63
ทุนประเทศญี่ปุ่น (เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น) 6 พ.ย. 63
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(สำนักงาน ก.พ.) 6 พ.ย. 63
รัฐบาลอินเดียจะจัดการสัมมนาออนไลน์ (กองการต่างประเทศ) 6 พ.ย. 63
อบรมโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางรัฐ (สนง.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 6 พ.ย. 63
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 3 พ.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2563 (ชมรมศึกษาโรคปวดศรีษะ) 3 พ.ย.63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(สำนักงานกพ.) 3 พ.ย. 63
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 (ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย) 3 พ.ย. 63
การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจและถูกต้อง (สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย) 3 พ.ย. 63
อบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (Development Administrator in Digital Ear 5 - DAD5 (รุ่นที่ 5) 20 ต.ค. 63
อบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ) 20 ต.ค. 63
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมแบบห้องเรียน(บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น) 20 ต.ค. 63
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นประจำเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 (ม.ธรรมศาสตร์) 20 ต.ค. 63
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง 20 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ฯ รุ่นที่ 9 ปธพ. (แพทยสภาร่วมกับพระปกเกล้า) 2 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ส.นบส. รุ่นที่ 13 (วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข) 2 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการจัดการนักบริหารระดับสูง วบส.รุ่น 6 (นิด้า) เรียนปลัด 2 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์2 หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ฯ และหลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์ฯ (นิด้า) 2 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการจัดการนักบริหารระดับสูง วบส.รุ่น 6 (นิด้า) 2 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญFellowship (กรมควบคุมโรคไม่ติดต่อ) 2 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสืบสานปณิธาณรัชกาลที่9 (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ) 2 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่น 10 (มูลนิธิ สวค.)2 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการ Public Private Partnership (มูลนิธิ สวค.)8 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (สถาบันพระปกเกล้า) 8 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 14 (ส.วิชาการป้องกันประเทศ) 8 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมการใช้ระบบและฐานข้อมูลการติดตามประเมินผล (นิด้า) 8 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal (สป.สธ.) 8 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาวิชาการ Healthcare Technology Summit 2020 (สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย) 8 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (สมาคม สธ. แห่งประเทศไทย) 8 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์สำหรับประเทศไทย ระยะที่ 1 (นิด้า) 8 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อระบบสุขภาพฯ (มสช.)8 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปี2563 (สนง.ก.พ.) 8 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการสัมนาผู้เชี่ยวชาญไทย-จีน (กรมกิจการพลเรือนทหาร) 8 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์อบรมการบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2 ปี 2563 (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ) 8 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์มอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น (สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย) 8 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์อบรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (ม.สวนดุสิต) 8 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.โท หลักสูตรนานาชาติ(ม.สุโขทัยธรรมาธิราช) 13 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศศาสตร์ฯ (ม.สวนดุสิต) 13 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์กรสมรรถนะสูง (สำนักงาน ก.พ.ร.) 13 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Classroom (ม.ธรรมศาสตร์) 13 ส.ค 63
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมหลักสูตรสมาธิเพื่อความสุขในการทำงาน (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) 13 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10 (สถาบันพระปกเกล้า) 31 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรภาครัฐ จำนวน 3 หลักสูตร(สำนักสิริพัฒนา นิด้า) 31 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.บก.ทท.)รุ่นที่ 12 (ส.วิชาการป้องกันประเทศ) 31 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมแนวทางการบันทึกข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ) 31 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 7 (ม.ธรรมศาสตร์) 31 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เครื่อข่ายอาเซียน รุ่นที่11 (มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ) 17 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ม.ธรรมศาสตร์) 17 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนดำเนินธุรกิจฯ (มูลนิธิกรมการแพทย์) 17 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR) (ม.สวนสุนันทา) 17 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์สัมนาหัวข้อ ลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติ (กองการต่างประเทศ) 17 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมนาวิชาการ eGoverment Forum 2020 และ Big Data_Cloud Computing 202029 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิป 29 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 1429 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การอบรมการจัดการความขัดแย้งสันติวิธี รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2563 17 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมนาวิชาการ eGoverment Forum 2020 17 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 17 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผ่านระบบ online 29 พ.ค. 63
อบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) โดย สถาบันพระปกเกล้า 24 เม.ย. 63
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต นบท.12 โดย กระทรวงการต่างประเทศ 24 เม.ย. 63
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 2 M-prep โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง24 เม.ย. 63
ขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 โดย วนส.24 เม.ย. 63
การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 โดย กอง บค 24 เม.ย. 63
หลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยสภาการสาธารณสุขชุมชน 23 มี.ค. 63
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 22 โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 23 มี.ค. 63
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง โดยคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ 23 มี.ค. 63
โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตราฐานยุโรป รุ่นที่ 2 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 23 มี.ค. 63
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 13และประกาศนียบัตรกฤหมายภาษีอากร รุ่นที่ 2 โดย ม.ธรรมศาสตร์ 23 มี.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 4 หลักสูตร โดยสนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร 23 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมในและต่างประเทศ(ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ) ทุน 5 ประเภท โดย สำนักงาน ก.พ. 23 มี.ค. 63
ขอมอบทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการและบุคลากรในครอบครัว โดย(CIBA) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 23 มี.ค. 63
การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 โดย ม.นวมินทราธิราช 23 มี.ค. 63
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(ภาคบัณฑิต) นอกเวลาราชการ โดย ม.ธุรกิจบัณฑิต 9 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)(สพร.) 9 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง-สูง หลักสูตร Marketing Transformation Program รุ่นที่ 4 โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ IRDP 9 มี.ค. 63
การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สธ 2563 โดย วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 9 มี.ค. 63
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 21 หลักสูตร -โดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 9 มี.ค. 63
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 โดยกองการต่างประเทศ 3 มี.ค. 63
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 โดย HITAPโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 3 มี.ค. 63
การวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่2 โดย HITAPโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 3 มี.ค. 63
หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง Alibaba Master ฯ ประเทศจีนและ Smart Nations ฯ ประเทศสิงคโปร์ โดยบ. เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ 3 มี.ค. 63
โครงการฝึอบรมระยะสั้นประจำเดือนพ.ค. - ก.ค. 2563 จำนวน 6 หลักสูตร โดยคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 3 มี.ค. 63
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (เอพีโอ) ทีจัดในประเทศฯไทย โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 3 มี.ค. 63
การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (strtegist Development Program) 18 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 5 โดย คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 18 ก.พ. 63
อบรมสัมนา AI&loT Summit 2020 โดย ผู้ใช้ดิจิทัลไทย 18 ก.พ. 63
อบรมสัมนาวิชาการ Healthcare Technology Summit 2020 โดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย 18 ก.พ. 63
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน โดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว18 ก.พ. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง TB Whole Genome Sequencing Analysis โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล <18 ก.พ. 63
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดย สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร 18 ก.พ. 63
การรับสมัครบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล >18 ก.พ. 63
เชิญเข้าอบรมสัมมนา 8 หลักสูตร โดย ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม 18 ก.พ. 63
ทุนการศึกษาข้าราชการเพื่อไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว โดย สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 18 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ประจำปี 2563 รุ่นที่ 6 โดยม.สวนดุสิต 18 ก.พ. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ NeuroLeadership For Innovative and Strategic Executives (NISE) โดย สถาบันนวัตกรรมมการเรียนรู้ ม.มหิดล 18 ก.พ. 63
โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และหลักสูตรวิธีการตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติฯ รุ่นที่2 โดย ราชภัฏสวนสุนันทา 18 ก.พ. 63
โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ Strategist Development Programโดย สนง.ก.พ 18 ก.พ. 63
หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2563และประจำปีงบประมาณ2564 โดย สำนักสิริพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 18 ก.พ. 63
เชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบรรยายพิเศษและเสวนาทางวิชาการ โดย ม.เกษตรศาสตร์ 18 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์การสัมครเพื่อขอรับการรับรองมาตราฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ปี63 31 ม.ค. 63
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ -โดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มมหาวิทยาลัย 31 ม.ค. 63
โครงการสร้างเสริมศักยภาพดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 31 ม.ค. 63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว TRM-โดย ม.สวนดุสิต 31 ม.ค. 63
ขอเชิญอบรมPublic-Training-Plan-2020-โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ31 ม.ค. 63
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสา (กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.สธ.) 31 ม.ค. 63
การสำรวจผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน โครงการร่วมผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) 31 ม.ค. 63
อบรมหลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมองค์กร โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ10 ม.ค. 63
อบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี2563 จำนวน 6 หลักสูตร โดย สนง.สถิติแห่งชาติ10 ม.ค. 63
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง โดย สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร10 ม.ค. 63
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซียหรือเอพีโอสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ณ ต่างประเทศ 4 โครงการ-โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 10 ม.ค. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบาดวิทยาประยุกต์ ครั้งที่ 36 -โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จุฬาฯ 10 ม.ค. 63
อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 โดย ก.พ.ร. 31 ธ.ค. 62
อบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 3 โดย สำนักสิริพัฒนา สถบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 31 ธ.ค. 62
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 9 โดย คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 31 ธ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำความเสี่ยง Risk Management Plan รุ่นที่ 9 โดย ม.สวนดุสิต 31 ธ.ค. 62
โครงการบริการวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 10 รายการ โดย สถาบันภาษาไทยสิริรธร จุฬาฯ 31 ธ.ค. 62
โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรเทคนิคการทำสัญญา การตรวจพลัสดุ โดย ม.สวนสุนันทา 31 ธ.ค. 62
โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ ฯ รุ่นที่15 โดย ม.สวนดุสิต 31 ธ.ค. 62
การประชุมวิชาการ CKD WEEKEND 2020 โดย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย27 ธ.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 (3หลักสูตร) โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27 ธ.ค. 62
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 6 หลักสูตร เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง โดย บ.อารยะ คอนชัลติ้ง จำกัด27 ธ.ค. 62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ปี 2563-รุ่นที่ 2 โดย มศว. 27 ธ.ค. 62
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่น 10 โดย มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ27 ธ.ค. 62
จัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ9 ธ.ค. 62
3 หลักสูตรการจัดซื้อ จัดจ้าง แนวทางจัดซื้อยา วินัยการเงิน ป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา โดย ม.ศิลปากร9 ธ.ค. 62
หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563 โดย สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ9 ธ.ค. 62
หลักสูตรฝึกปฏิบัติOKRsเครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ10X โดย สวนดุสิต9 ธ.ค. 62
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข โดย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ม.มหิดล9 ธ.ค. 62
อบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ9 ธ.ค. 62
อบรมกลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดย กรมบัญชีกลาง29 พ.ย. 62
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง THINK Big โดย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์29 พ.ย. 62
การฝึกอบรมด้าน ICT ภายใต้โครงการ Korea ICT Volunteers (KIV) โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 22 พ.ย. 62
โครงการบริการวิชาการด้านฝึกอบรมคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2562โดย ม.เกษตรศาสตร์ 22 พ.ย. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4 หลักสูตร เกี่ยวกับงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง โดย สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร22 พ.ย. 62
โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลททั่วไป รุ่นที่ 76 โดย ศูนย์ภาษา ม.เกษตรศาสตร์22 พ.ย. 62
สัมมนาASAT Forum ครั้งที่1เรื่องสหรัฐตัด GSP สงครามการค้าลามถึงไทย โดยคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์22 พ.ย. 62
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 3615 พ.ย. 62
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม11 พ.ย. 62
ปฏิทินการสอนภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2563 11 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษอังกฟษสำหรับบุคลากรของรัฐ 11 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 11 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์ประเด็นข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์ 11 พ.ย. 62
ขอเชิญส่งบุคคลากรร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKR เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุยธ์แบบ10X 11 พ.ย. 62
ขอเชิญอบรมเข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร 11 พ.ย. 62
โครงการอบรมเรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 29 ต.ค. 62
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมืองรุ่น 529 ต.ค. 62
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 3 หลักสูตร -ปชส.25 ต.ค. 62
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน-ปชส.25 ต.ค. 62
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่น7-ปชส.
25 ต.ค. 62
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 9-ปชส.25 ต.ค. 62
เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาฝึกอบรม ณ Samu des-Haut de-Seine-ปชส. 25 ต.ค. 62
อบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 18-
อบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (GEEKS) รุ่นที่ 2 -
โครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่น 1 ปี 2562-
การคัดลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562-
ทุน Hubert H.Humphrey Fellowship Program-
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Creative Workshop" รุ่นที่ 1-
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ประจำปี 2562 -
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ -
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร 7 วัน-
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ-
ขอความร่วมมือคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย-
หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา-
ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและต่างประเทศ-
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน"-
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) -
โครงการร่วมผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic)-
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "IDS+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard: IS)"-
โครงการบริการวิชาการ-
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ-
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 'เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร'-
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 5 หลักสูตร-
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)"-
รับสมัครผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 20-
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 13-
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร Mini Entrepreneur รุ่นที่ 3-
;">ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม 2562-
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)"-
ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร HPT4-
ขอเชิญร่วมงานสัมนา Thailand KM Network Forum 2019 (เครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย)-
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 5-
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advance Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ 15 ปีงบประมาณ 2562-
ขอเชิญเข้ารับการอบรม"หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์4.0"-
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2562-
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Selection and Assessment in Organizations"-
ขอเชิญส่งบุคลากรภาครัฐและเอกชน เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2562-
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2561-
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 6"-
ับสมัครสอบคัดเลือก "หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ" Health Policy and Strategy Training Program (HPT) รุ่นที่ 4-
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7-
การสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562-
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)-
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)" -
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ethical issues of Health Science -
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์"-
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561-
รัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่างๆในปี 2560 - 2561 จำนวน 72 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย-
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakran Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับตวามรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดืออนมกราคม - ธันวาคม 2561-
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ-
โครงการพัฒนาทักษะและอาชีพ ปี 3-
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ-
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ-
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 22-
การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ และการเกษีนณหนังสืออย่างอาชีพ รุ่นที่ 3-