ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

recommend

Go to ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Go to ประชุมวิชาการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ

ประชุมวิชาการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ

Go to หลักสูตร HPT 3

หลักสูตร HPT 3

Go to หลักสูตร HPT 4

หลักสูตร HPT 4

Go to training road map

training road map

Senior Executive Fellow

Go to ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

Go to สถานที่จัดอบรม

สถานที่จัดอบรม

Go to อบรมอื่นๆ

อบรมอื่นๆ

Go to ทีมสนับสนุน

ทีมสนับสนุน

ทั้งนี้ท่านที่สนใจสมัครเพื่อรับการคัดเลือก สามารถกรอกใบสมัครได้ ตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

>> สนใจสมัคร คลิกที่นี่ !! <<

***  ในการสมัครนั้น จำเป็นต้องได้รับอนุญาตและรับรองความเหมาะสม
ในการสมัครคัดเลือกจาก หัวหน้าส่วนราชการ/ หน่วยงานต้นสังกัด ระดับกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน  ***