ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

recommend

Go to หลักสูตร HPT

หลักสูตร HPT

หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ

Go to Leadership Forum 2019

Leadership Forum 2019

หลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0

Go to หลักสูตรอบรมอื่นๆ

หลักสูตรอบรมอื่นๆ

หลักสูตรอบรมอื่นๆ ภายใต้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Go to ทีมสนับสนุน

ทีมสนับสนุน

ทีมสนับสนุนและประสานงานศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพ