ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

RECOMMEND

Go to ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Go to หลักสูตร HPT 3

หลักสูตร HPT 3

Go to ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

Go to สถานที่จัดอบรม

สถานที่จัดอบรม

Go to ประมวลภาพการอบรม

ประมวลภาพการอบรม

Go to อบรมอื่นๆ

อบรมอื่นๆ

TEAM SUPPORT

ทีมงานสนับสนุน

นางธนินี ทวีวิกยการ

หัวหน้าศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพ

นางสาวจุฑารัตน์ ไต่เมฆ

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวดารณี ทั้งไพศาล

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

นางสาวนพัชกร อังคะนิจ

นักวิเคราะห์เเละจัดทำแผน
งบประมาณด้านสาธารณสุข

นายปิยวัฒน์ เล็กเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน